Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Porsche 911 classic (1963–1989)

Porsche 911 of 1968 Porsche 911 1968 -

The 911 can trace its roots back to sketches drawn by Ferdinand "Butzi" Porsche in 1959. [ 4 ] The Porsche 911 classic was developed as a much more powerful, larger, more comfortable replacement for the Porsche 356 , the company's first model, and thus essentially a sporting evolution of the Volkswagen Beetle . A 911 tudja keresni gyökerei vissza a vázlatokat rajzolta Ferdinánd Butzi "Porsche 1959-ben. [4] A Porsche klasszikus 911-ben alakult, mint a sokkal nagyobb teljesítményű, nagyobb, kényelmesebb helyett a Porsche 356, a cég első modell, és Így lényegében a sport fejlődése a Volkswagen Beetle. The new car made its public debut at the 1963 [ 1 ] Frankfurt Motor Show ( German : Internationale Automobil-Ausstellung ). [ 5 ] The car presented at the auto show had a non-operational mockup of the 901 engine, receiving a working one in February 1964. [ 4 ] Az új modell készült a közönségnek mutatkozott be a 1963 [1] Frankfurt Motor Show (németül: Internationale Automobil-Ausstellung). [5] Az autó be az auto show volt a nem operatív makettet a 901 motor, kap egy dolgozó februári 1964. [4] A

It originally was designated as the " Porsche 901 " (901 being its internal project number). Eredetileg jelölték a "Porsche 901 (901, hogy a belső projekt száma). 82 cars were built as 901s. [ 4 ] However, Peugeot protested on the grounds that in France it had exclusive rights to car names formed by three numbers with a zero in the middle. 82 autót építettek a 901s. [4] Azonban a Peugeot tiltakoztak azzal az indokkal, hogy Franciaország volt a kizárólagos jogok az autós nevek által alkotott három szám egy nullát a közepébe. So, instead of selling the new model with another name in France, Porsche changed the name to 911. Így, ahelyett, hogy eladná az új modell más néven Franciaországban, Porsche megváltoztatta a nevét, hogy 911-et. Internally, the car's part numbers carried on the prefix 901 for years. [ 4 ] Production began in September 1964 [ 5 ] , the first 911s reached the US in February 1965 with a price tag of US$6,500. [ 4 ] Belsőleg az autó része számokkal végzett az előtag a 901 évet. [4] Production kezdődött szeptember 1964 [5], az első 911s elérte az USA-ban 1965 februárjában egy amerikai árát $ 6.500. [4]

Porsche 911E with Fuchs wheels, 1969 Porsche Fuchs 911E a kerekek, 1969

The earliest edition of the 911 had a 130 PS (96 kW ; 128 hp ) [1] flat-6 engine, in the " boxer " configuration like the 356, air-cooled and rear-mounted, displaced 1991 cc compared with the 356's four-cylinder, 1600 cc unit. A legkorábbi változat a 911 volt, 130 PS (96 kW, 128 LE) [1] flat-6 motor, a "bokszoló" konfiguráció mint a 356, léghűtéses és hátul felszerelt, a kitelepített 1991 cc szemben a 356's négyhengeres, 1600 cc egységet. The car had four seats although the rear seats were very small, thus the car is usually called a 2+2 rather than a four-seater (the 356 was also a 2+2). Az autó négy hely, bár a hátsó ülések nagyon alacsony volt, így az autó szokás nevezni a 2 +2 helyett négyüléses (a 356-ben is 2 +2). It was mated to a four or five-speed manual "Type 901" transmission . Volt pároztatott egy négy-vagy ötsebességes manuális "Type 901" továbbítására. The styling was largely by Ferdinand "Butzi" Porsche , son of Ferdinand "Ferry" Porsche . Erwin Komenda , the leader of the Porsche car body construction department, was also involved in the design. A stílus nagyrészt a Ferdinánd Butzi "Porsche fia, Ferdinand" Ferry "Porsche. Erwin Komenda, a vezető a Porsche karosszéria-építési osztályon, szintén részt vesz a tervezésben.

The 356 came to the end of its production life in 1965, but there was still a market for a 4-cylinder car, particularly in the USA. A 356 jött a végén a termelés 1965-ben életre, de még mindig a piac a 4-hengeres autó, különösen az Egyesült Államokban. The Porsche 912 , introduced the same year, served as a direct replacement, offering the 356's 4-cylinder, 1600 cc, 90 hp (67 kW) engine inside the 911 bodywork . A Porsche 912, bevezette az ugyanabban az évben szolgált közvetlen csere, felajánlás a 356 a 4-hengeres, 1600 cc, 90 LE (67 kW) motor belsejében 911 karosszéria.

In 1966 Porsche introduced the more powerful 911S, the engine's power raised to 160 PS (118 kW; 158 hp). Alloy wheels from Fuchs , in a distinctive 5-leaf design, were offered for the first time. 1966-ban vezette be a Porsche 911S erősebb a motor teljesítménye emelni 160 LE (118 kW, 158 LE). Ötvözet kerekek Fuchs, a jellegzetes 5 lapos design, ajánlottak először. In motorsport at the same time, installed in the mid-engined Porsche 904 and Porsche 906 , the engine was developed to 210 PS (154 kW). A sportban egy időben, beépítése a közép hajtóműves Porsche 904 és Porsche 906, a motor úgy dolgozták ki, 210 LE (154 kW).

In 1967 the Targa (meaning "shield" in Italian [ 6 ] ) version was introduced as a "stop gap" model. 1967-ben a Targa (vagyis "pajzs"-ben az olasz [6]) változatát vezették be a "stop szakadék" modell. The Targa had a stainless steel -clad roll bar, as Porsche had, at one point, thought that the NHTSA would outlaw fully open convertibles in the US , an important market for the 911. A Targa volt rozsdamentes acél öltözött roll bár, mint a Porsche volt, egy ponton, gondoltam, hogy az NHTSA betyár is teljesen nyitott kabriók az Egyesült Államokban, amely fontos piacot jelent a 911-et. The name "Targa" came from the Targa Florio sports car road race in Sicily , Italy in which Porsche had notable success, with seven victories since 1956, and four more to come until 1973. A "Targa" jött a Targa Florio sportkocsi közúti verseny Szicíliában, Olaszországban, ahol a Porsche volt jelentős sikere, hét győzelem 1956 óta, és négy a később 1973-ig. This last win in the subsequently discontinued event is especially notable as it was scored with a 911 Carrera RS against prototypes entered by Italian factories of Ferrari and Alfa Romeo. Ez az utóbbi győzelmét az eljárást megszüntették, különösen jelentős esemény volt, mert szerzett egy 911 Carrera RS prototípusának ellen lépett az olasz gyár a Ferrari és az Alfa Romeo. The road going Targa was equipped with a removable roof panel and a removable plastic rear window (although a fixed glass version was offered alongside from 1968). Az út megy Targa volt felszerelve egy eltávolítható tetőlemez és a kivehető műanyag hátsó ablak (bár egy fix üveg változatot ajánlottak mellett 1968-tól).

The 110 PS (81 kW; 108 hp) 911T was also launched in 1967 and effectively replaced the 912. A 110 LE (81 kW, 108 LE) 911T-ben is indult 1967-ben és hatékonyan felváltotta a 912. The staple 130 PS (96 kW; 128 hp) model was renamed the 911L. A vágott 130 LE (96 kW, 128 LE) modellt átkeresztelték 911L. The 911R had a very limited production (20 in all), as this was a lightweight racing version with thin aluminium doors, a magnesium crankcase, twin-spark cylinder heads , and a power output of 210 PS (154 kW). A 911R nagyon korlátozott gyártás (20-ból), mivel ez volt egy könnyű verseny változatot, vékony alumínium ajtó, a magnézium forgattyúház, iker-szikra hengerfejek, és a kimenő teljesítmény 210 LE (154 kW).

In 1969 the B series was introduced: the wheelbase for all 911 and 912 models was increased from 2211 to 2268 mm (87 to 89¼ in), an effective remedy to the car's nervous handling at the limit. 1969-ben a B sorozat vezettek be: a tengelytáv az összes 911 és 912 modellek nőtt 2211-2268 mm (87-89 ¼ in), a hatékony jogorvoslathoz az autó ideges kezelése a határt. The overall length of the car did not change: rather, the rear wheels were relocated aft. A teljes hossza az autó nem változott: igen, a hátsó kerekek mögött helyezték át. Fuel injection arrived for the 911S and for a new middle model, 911E. Üzemanyag-befecskendező érkezett a 911S és egy új középső modell, 911E. A semi-automatic Sportomatic [ 7 ] model, composed of a torque converter, an automatic clutch , and the four speed transmission , was added to the product lineup. A félautomata Sportomatic [7] modell áll a nyomaték-átalakító, az automata tengelykapcsoló, és a négy sebesség átviteli, hozzáadták a termék felállás. It was canceled after the 1980 model year [ 8 ] partly because of the elimination of a forward gear to make it a three-speed. [ 8 ] Azt követően törölték a 1980-es modellévre [8] részben azért, mert megszűnne egy előre sebességbe, hogy ez egy három sebességes. [8]

The 2.2 L 911E was called "The secret weapon from Zuffenhausen" [ citation needed ] . A 2,2 L 911E nevezték "A titkos fegyvert Zuffenhausen" [forrás?]. Despite the lower power output of the 911E (155 PS (114 kW; 153 hp)) compared to the 911S (180 PS (132 kW; 178 hp)) the 911E was quicker in acceleration up to 160 km/h (100 mph). Annak ellenére, hogy az alacsonyabb teljesítmény a 911E (155 LE (114 kW, 153 LE)), mint a 911S (180 LE (132 kW, 178 LE)) a 911E gyorsabb volt a gyorsulás akár 160 km / h (100 mph) .

The 1972–1973 model years consisted of the same models, but with a new, larger 2341 cc (142 in³) engine. A 1972-1973 modell év áll az azonos modellek, hanem egy új, nagyobb 2341 cc (142 in ³) motorral. This is universally known as the "2.4 L" engine, despite its displacement being closer to 2.3 litres. Ez az általánosan ismert, mint a "2,4 L" motort, annak ellenére, hogy elmozdulás közelebb 2,3 liter. The 911E and 911S used mechanical fuel injection (MFI) in all markets. A 911E és 911S használt mechanikus üzemanyag-befecskendező (MPI) minden piacon. The 911T was carbureted . A 911T-ben carbureted. In January, 1973, US 911Ts were switched to the new K-Jetronic CIS (Continuous Fuel Injection) system from Bosch . Januárjában, 1973, US 911Ts volt kapcsolva az új K-Jetronic CIS (Continuous Fuel Injection) rendszert a Bosch.

With the power and torque increases, the 2.4 L cars also got a newer, stronger transmission, identified by its Porsche type number 915. A teljesítmény és nyomaték növekszik, a 2,4 L autók is kapott egy újabb, erősebb hajtómű, azonosítja a Porsche 915 típusszámot. Derived from the transmission in the Porsche 908 race car, the 915 did away with the 901/911 transmission's "dog-leg" style first gear arrangement, opting for a traditional H pattern with first gear up to the left, second gear underneath first, etc. Származó átvitellel, a Porsche 908 versenyautó, a 915-re tette a 901/911 továbbítása a "dog-leg"-szerű első fokozat szabályozás mellett döntött, a hagyományos H minta első fokozatban akár balra, második sebességfokozatban alatt először etc

911S models also gained a discreet spoiler under the front bumper to improve high-speed stability. 911S modellek is szerzett diszkrét spoiler az első lökhárítón, hogy javítsa a nagy sebességű stabilitást. With the car's weighing only 1050 kg (2315 lb), these are often regarded as the best classic mainstream 911s. , Az autó tömege csupán 1050 kg (2315 lb), ezek gyakran tekintik a legjobb klasszikus mainstream 911s. For racing at this time, the 911 ST was produced in limited numbers (the production run for the ST only lasted from 1970 to 1971). Versenyzésre ebben az időben, az ST 911-ben gyártották korlátozott számban (a gyártási sorozat az ST csak tartott 1970-1971). The cars were available with engines of either 2466 cc or 2492 cc, producing 270 PS (199 kW; 266 hp) at 8000 rpm. Az autók álltak a motorok vagy 2466 vagy 2492 cc cc, termelő 270 LE (199 kW, 266 LE) 8000 ford / perc. Weight was down to 960 kg (2166 lb). Tömeg volt, egészen 960 kg (2166 lb). The cars had success at the Daytona 6 Hours, the Sebring 12 Hours , the 1000 km Nürburgring and the Targa Florio . Az autók már sikert aratott a Daytona 6 órát, a Sebring 12 órás, a Nürburgring 1000 km, és a Targa Florio.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.