Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1967

The debut Camaro shared some mechanicals with the 1968 Chevy II Nova . A bemutatkozó Camaro megosztott néhány mechanicals a 1968 Chevy Nova II. Almost 80 factory and 40 dealer options, including three main packages, were available. Közel 80 gyárat és 40 kereskedő lehetőségeket, beleértve a három csomag állt rendelkezésre.

The RS was an appearance package that included hidden headlights, revised taillights, RS badging, and exterior rocker trim. Az RS-ben jelent meg csomagot, amely tartalmazta a rejtett fényszórók, átdolgozott hátsó lámpák, RS badging, és kültéri hintaszék vágáshoz. It was available on all models. Ez volt az összes rendelkezésre álló modellek.

1967 Camaro SS convertible 1967 SS Camaro kabrió

The SS included a 350 cu in (5.7 L) V8 engine and the L35 and L78 396 cu in (6.5 L) big-block V8 's were also available. Az SS tartalmazott egy 350 cu in (5,7 L) V8-as motor és az L35 és L78 396 cu in (6,5 L) big-block V8-as 's is rendelkezésre álltak. The SS featured non-functional air inlets on the hood, special striping and SS badging on the grille, front fenders, gas cap, and horn button. Az SS featured nem funkcionális légbeömlő a motorháztető, különleges csíkozás és az SS badging a hűtőrács, az első sárvédő, tanksapka, és a kürt gombot. It was possible to order both the SS and RS to receive a Camaro RS/SS. Lehetővé vált, hogy mind az SS és RS kapni egy Camaro RS / SS. In 1967, a Camaro RS/SS convertible with a 396 engine paced the Indianapolis 500 race. 1967-ben, a Camaro RS / SS kabrió egy 396 ütemű motor az Indianapolis 500 verseny.

The Z/28 option code was introduced in December 1966 for the 1967 model year. A Z/28 opció kódot vezettek be 1966 decemberében a 1967-es modellévre. This option package wasn't mentioned in any sales literature, so it was unknown to most buyers. Ez az opció csomag nem szerepelt semmilyen értékesítési irodalomban, így ismeretlen volt a legtöbb vásárló. The Z/28 option required power front disc brakes and a Muncie 4-speed manual transmission . A Z/28 opció szükséges erő az első tárcsafék és a Muncie 4 sebességes manuális váltó. The Z/28 featured a 302 cu in (4.9 L) small-block V-8 engine, 3" crankshaft with 4" bore, an aluminum intake manifold, and a 4-barrel vacuum secondary Holley carburetor of 780CFM. A Z/28 szerepelt egy 302 cu in (4,9 L) a kis-block V8-as motor, 3 "főtengely, 4" átmérő, alumínium szívócső, valamint a 4-hordó vákuum másodlagos Holley karburátor a 780CFM. The engine was designed specifically to race in the Trans Am series (which required engines smaller than 305 cu in (5 L) and public availability of the car. Advertised power of this engine was listed at 290 hp (216 kW). This is an under-rated figure. Chevrolet wanted to keep the horsepower rating at less than 1hp per cubic inch, for various reasons (eg insurance and racing classes). The factory rating of 290 hp occurred at 5300 rpm, while actual peak for the high-revving 302 was closer to 360 hp (268 kW) (with the single four barrel carb) and 400 hp (298 kW) (with optional dual-four barrel carbs) at 6800-7000 rpm. The Z/28 also came with upgraded suspension, racing stripes on the hood and trunk lid, '302' front fender emblems on the early cars, and 'Z/28' emblems in late 68 & 69. It was also possible to combine the Z/28 package with the RS package. A motor volt, amelyet kifejezetten a verseny a Trans Am sorozat (kötelezettség motorok kisebb mint 305 cu in (5 L) nyilvános hozzáférhetősége és az autóból. Hirdetett ez a motor teljesítménye vették fel a 290 lóerős (216 kW). Ez egy under-rated képest. Chevrolet akarta tartani a lóerő osztályzat kevesebb, mint egy 1hp köbhüvelyk, különböző okokból (pl. a biztosítás és a versenyautót osztályok). A gyári 290 lóerő osztályzata történt, 5.300 fordulat / perc, míg a tényleges csúcs a nagy revving 302 közelebb volt a 360 lóerős (268 kW) (az egyetlen a négy hordó szénhidrátok) és a 400 lóerős (298 kW) (opcionális kettős négy hordó szénhidrát) az 6.800-7.000 ford / perc. A Z/28 is kapott frissített felfüggesztés racing csíkok a motorháztető és a csomagtér-fedél, '302 'első sárvédő emblémát a korai autók, és a "Z/28" emblémát a késői 68. és 69. Azt is lehet kombinálni Z/28 csomag az RS csomag.

Only 602 Z/28s were sold in 1967. Csak 602 Z/28s adtak el 1967-ben. The 1967 and 1968 Z/28s did not have raised cowl induction hoods as was optional on the 1969 Z/28s. Az 1967-es és 1968 Z/28s nem emelték a csuklya indukciós ellenző választható volt a 1969 Z/28s. The 1967 Z28 received air from an open element air cleaner or from an optional cowl plenum duct attached to the side of the air cleaner that ran to the firewall and got air from the cowl vents. Az 1967-es Z28 kapott levegőt a nyitott elem levegőszűrő vagy fakultatív motorburkolat plénuma csatorna csatolt oldalán levegőszűrő, hogy rohant a tűzfal és kapott levegőt a csuklya nyílások. 15-inch rally wheels, were included with Z/28s had while all other 1967-9 Camaros had 14-inch wheels. 15 "-os rally kerekek voltak együtt Z/28s volt, míg az összes többi 1.967-9 Camaros volt 14 colos kerekek.

The origin of the Z/28 nameplate came from the RPO codes - RPO Z27 was for the Super Sport package, and RPO Z28, at the time, was the code for a Special Performance Package. Származását Z/28 névtábla jött az RPO kódok - RPO Z27 volt, hogy a Super Sport csomag, és RPO Z28 idején volt a kód egy speciális Performance Package.

The Camaro's standard drivetrain was a 230 cu in (3.8 L) straight-6 engine rated at 140 hp (104 kW) and backed by a Saginaw three-speed manual transmission. A Camaro szabványos hajtáslánc volt a 230 cu in (3,8 L) egyenes 6 névleges motor 140 lóerős (104 kW), és fedezi az olyan Saginaw három sebességes manuális váltó. A four-speed manual was also available. A négy sebességes manuális is rendelkezésre állt. The two-speed "Powerglide" automatic transmission was a popular option in 1967 and 1968 until the three-speed "Turbo Hydra-Matic 350" replaced it starting in 1969. A kétsebességes "Powerglide" automata sebességváltóval volt népszerű választás 1967-ben és 1968-ig a három-sebességű "Turbo Hydra-Matic 350" helyette-től kezdődően 1969-ben. The larger Turbo 400 three-speed was an option on L35 SS396 cars. A nagyobb 400 Turbo háromsebességű volt opciót L35 SS396 autók.

Production numbers: Gyártási szám:

RS: RS: 64,842 64.842
SS: SS: 34,411 34.411
Z28: Z28: 602 602
Total: Összesen: 220,906 220.906

[ edit ] 1968 [Szerkesztés] 1968

1968 Penske-Godsall Racing Sunoco Camaro at the 2004 Watkins Glen SVRA 1968-Godsall Penske Racing Sunoco Camaro a 2004-es Watkins Glen SVRA
1968 Chevrolet Camaro 350 convertible 1968 Chevrolet Camaro 350 kabrió

1968 saw the deletion of the side vent windows and the introduction of Astro Ventilation, a fresh-air-inlet system. 1968-ben törölték a légtelenítő oldalsó ablakok és bevezetése Astro szellőzés, a friss levegő-bevezető rendszer. Also added were side marker lights on the front fenders, a more pointed front grille, a front spoiler, and divided rear taillights. Ki is volt az oldalsó méretjelző lámpák az első sárvédők, egy hegyes hűtőmaszk, az első spoiler, és az osztott hátsó hátsó lámpákat. The front running lights (on non-RS models) were also changed from circular to oval. Az elülső fényszóró (a nem-RS modellek) is változott az ovális alakú. The big block SS models received chrome hood inserts that imitated velocity stacks. A nagy blokk SS modellek kapott krómozott motorháztető betét, hogy imitált sebesség stack. The shock absorber mounting was staggered to resolve wheel hop issues and higher performance models received multi-leaf rear springs instead of single-leaf units. A lengéscsillapító felszerelési lépcsőzetes volt, hogy megoldja wheel hop kérdések és a nagyobb teljesítményű modellekre beérkezett több levél hátsó rugók helyett egyszárnyú egységek. A 396 cu in (6.5 L) 350 hp (261 kW) big block engine was added as an option for the SS, and the Z28 appeared in Camaro brochures. A 396 cu in (6,5 L) 350 lóerős (261 kW) Big Block motor került ki az opció, az SS és a Z28 megjelent Camaro prospektusok. 7,199 Z28s were sold in 1968. 7.199 Z28s adtak el 1968-ban.

Production numbers: Gyártási szám:

RS: RS: 40,977 40.977
SS: SS: 27,884 27.884
Z28: Z28: 7,199 7.199
Total: Összesen: 235,147 235.147

[ edit ] 1969 [Szerkesztés] 1969

1969 Chevrolet Camaro Indianapolis 500 Pace Car 1969 Chevrolet Camaro Indianapolis 500 Pace Car
1969 Chevrolet Camaro SS 1969 Chevrolet Camaro SS

The general appearance of the 1969 Camaro did not change much compared to the first two years, having kept the basic body lines and basic "look". Az általános megjelenését az 1969-es Camaro nem változott sokat, mint az első két évben, miután megtartotta a test alapvető vonalak és alapvető "megjelenése". This slight transformation was similar to the changes made to the 1968 model to make it look different than the 1967 model. Az enyhe átalakulás hasonló volt a változások az 1968-as modellt, hogy úgy tűnjön más, mint az 1967-es modell. The 1969 Camaro carried over the previous year's drivetrain and major mechanical components, but all-new sheetmetal, except the hood and trunk lid, gave the car a substantially sportier look. Az 1969-es Camaro áthozott az előző év hajtáslánc és a fontosabb mechanikus alkatrészek, de teljesen új sheetmetal, kivéve a motorháztető és a csomagtér-fedél, odaadta az autót egy lényegesen sportosabb megjelenés. The grille was redesigned with a heavy "V" cant and deeply inset headlights. A rács újratervezték egy nagy "V" vidám és mélyen süllyesztés fényszórók. New door skins, rear quarter panels, and rear valance panel also gave the car a much lower, wider, more aggressive look. Új ajtót bőre, hátsó negyed panelek, és a hátsó panel karnis is adott az autó sokkal alacsonyabb, szélesebb, agresszív megjelenés. This styling would serve for the 1969 model year only. Ez a stílus is szolgálja a 1969-es modell évre. Collectors often debate the merits of smooth, rounded lines of 1967 and 1968 model versus the heavily creased and sportier looks of the 1969. Gyűjtők gyakran vita érdemi sima, lekerekített vonalak az 1967 és 1968 modell, szemben az erősen ráncos és sportosabb néz ki, a 1969.

Several new performance options were available for the 1969 model year. Számos új lehetőséget a teljesítmény áll rendelkezésre a 1969-es modellévre.

To increase competitiveness in the SCCA Trans Am racing series, a four wheel disc brake option, RPO JL8, was made available during the year. A versenyképesség növelése érdekében a SCCA Trans Am verseny sorozat, amely négy kereket tárcsafék lehetőség, RPO JL8 megtalálható volt az év során. This system used the 4 piston brake components from the Corvette and made for a major improvement in the braking capability and was a key to winning the Trans Am championship. Ez a rendszer használható a 4 dugattyús fék alkatrészek a Corvette, és arról, hogy jelentős javulás a fékezési képességét és kulcsfontosságú volt, hogy megnyerte a Trans Am bajnokságot.

A GM corporate edict forbade Chevrolet from installing engines larger than 400 cu in (6.6 L) in the Camaro. A GM vállalati ediktum megtiltotta Chevrolet telepítését motorok nagyobb, mint 400 cu in (6,6 L) a Camaro. But requests from dealers (notably Yenko) who were dealer-installing 427 cu in (7 L) engines in the Camaro caused Chevrolet to use an ordering process usually used on fleet and special orders (taxis, trucks, etc) to offer 427 engines in the Camaro. Ugyanakkor kéri a kereskedők (elsősorban Yenko), akik a rendszert kereskedő 427 cu in (7 L) motorok a Chevrolet Camaro okozott használatára megrendelés folyamata rendszerint a flotta és a speciális megrendelések (taxik, teherautók, stb) kínál 427 motorok a Camaro. Two Central Office Production Orders (COPO), numbers 9560 and 9561, were offered in the 1969 model year. Két Központi Hivatal gyártási megrendelések (Copo), 9.560 és 9.561 számokat, kaptak a 1969-es modellévre. The COPO 9561 option brought the solid lifter L72 big-block engine, making an underrated 425 hp (317 kW) gross. A Copo 9.561 választás hozta a szilárd emelők L72 big-block motor, ami egy alábecsült 425 lóerős (317 kW) bruttó. Dealer Don Yenko ordered 201 of these cars to create the now-legendary Yenko Camaro . Kereskedő Don Yenko elrendelte 201 e gépkocsik, hogy megteremtse a ma már legendás Yenko Camaro. Other dealers also became aware of the L72 engine package and ordered it. Más kereskedők is tudomást szerzett a L72 motor csomagot, és elrendelte azt. Around 1,015 Camaros were fitted with the L72 engine option. Mintegy 1.015 Camaros szerelték fel a L72 motor beállítást.

Even rarer was the COPO 9560. Még ritkább volt a Copo 9.560. This option installed an all- aluminum 427 cu in (7 L) big-block called the ZL-1 and was designed specifically for drag racing. Ez az opció telepítve van egy minden-alumínium 427 cu in (7 L) big-block az úgynevezett ZL-1, és a kifejezetten drag racing. Just 69 ZL-1 Camaros were produced, probably because the engine alone cost over US$4,000 — nearly twice that of a base coupe with a V8. Csak 69 ZL-1 Camaros készült, valószínűleg azért, mert a motor csak költség több mint US $ 4,000 - csaknem kétszer akkora, mint a bázis egy V8-as kupé. Though rated at 430 hp (321 kW) gross, the ZL-1 made closer to 550 hp (410 kW), making it both the fastest and rarest of all Camaros. Bár eddig a 430 lóerős (321 kW), a bruttó, a ZL-1 közelebb hozni a 550 lóerős (410 kW), így mind a leggyorsabb és a legritkább az összes Camaros.

The 1969 model year was exceptionally long, extending into November 1969, due to engineering problems that delayed the introduction of the second generation model planned for 1970. Az 1969-es modell év volt, kivételesen hosszú, kiterjesztve a november 1969, műszaki problémák miatt, hogy a késleltetett bevezetése a második generációs modell tervezett 1970. It is a popular myth that late-'69 Camaros were sold as 1970 models (due to GM publicity pictures of the 69 Camaro labeled as a 1970), but they were all assigned 1969 VIN codes. Ez egy népszerű legenda, hogy a késő '69 Camaros adtak el, mint 1970 modell (mivel GM nyilvánosságra képek az 69 Camaro néven egy 1970), de ezek mind célhoz 1969 VIN-kódokat.

Production numbers: Gyártási szám:

RS: RS: 37,773 37.773
SS: SS: 34,932 34.932
Z28: Z28: 20,302 20.302
Total: Összesen: 243,085 243.085

[ edit ] First-generation engines [Szerkesztés] Az első generációs motorok

 • 1967-1969 L26 230 cu in (3.8 L) I6 140 hp (104 kW) 1967-1969 L26 230 cu in (3,8 L) I6 140 lóerős (104 kW)
 • 1967-1969 L22 250 cu in (4.1 L) I6 155 hp (116 kW) @ 4200 rpm, 235 lb·ft (319 N·m) @ 1600 rpm 1967-1969 L22 250 cu in (4,1 L) I6 155 lóerős (116 kW) @ 4200 ford. / perc, 235 £ · ft (319 Nm) @ 1600 ford. / perc
 • 1967-1969 Z28 302 cu in (4.9 L) V8 290 hp (216 kW) (rated) 350 hp (261 kW) actual 1967-1969 Z28 302 cu in (4,9 L) V8 290 lóerős (216 kW) (névleges) 350 lóerős (261 kW) tényleges
 • 1967-1969 LF7 327 cu in (5.4 L) V8 210 hp (157 kW) 1967-1969 LF7 327 cu in (5,4 L) V8 210 lóerős (157 kW) és
 • 1967-1968: L30 327 cu in (5.4 L) V8 275 hp (205 kW) 1967-1968: L30 327 cu in (5,4 L) V8 275 lóerős (205 kW)
 • 1969: OMC 307 cu in (5 L) V8 225 hp (168kW) 1969: OMC 307 cu in (5 l) V8 225 lóerős (168kW)
 • 1969: LM1 & L65 350 cu in (5.7 L) V8 255 hp (190 kW) and 250 hp (186 kW) 1969: LM1 & L65 350 cu in (5,7 L) V8 255 lóerős (190 kW) és 250 lóerős (186 kW)
 • 1967-1969 L48 SS350 350 cu in (5.7 L) V8 295 hp (220 kW) (1969 300 hp (224 kW)) @ 4800 rpm, 380 lb·ft (515 N·m) @ 3200 rpm 1967-1969 L48 SS350 350 cu in (5,7 L) V8 295 lóerős (220 kW) (1969 300 lóerős (224 kW)) @ 4800 rpm, 380 £ · ft (515 Nm) @ 3200 rpm
 • 1967-1969 L35 SS396 396 cu in (6.5 L) V8 325 hp (242 kW) @ 4800 rpm, 410 lb·ft (556 N·m) @ 3200 rpm 1967-1969 L35 SS396 396 cu in (6,5 L) V8 325 lóerős (242 kW) @ 4.800 rpm, 410 £ · ft (556 Nm) @ 3200 rpm
 • 1967-1969 L78 SS396 396 cu in (6.5 L) V8 375 hp (280 kW) @ 5600 rpm, 415 lb·ft (563 N·m) @ 3600 rpm 1967-1969 L78 SS396 396 cu in (6,5 L) V8 375 lóerős (280 kW) @ 5.600 rpm, 415 £ · ft (563 Nm) @ 3600 rpm
 • 1968-1969 L34 SS396 396 cu in (6.5 L) V8 350 hp (261 kW) @ 5200 rpm, 415 lb·ft (563 N·m) @ 3200 rpm 1968-1969 L34 SS396 396 cu in (6,5 L) V8 350 lóerős (261 kW) @ 5.200 rpm, 415 £ · ft (563 Nm) @ 3200 rpm
 • 1968-1969 - L89 aluminum cylinder head option for the SS396/375 engine - lightened the engine by ~100 lb (45 kg). 1968-1969 - 89. alumínium hengerfej választás a SS396/375 motor - enyhítette a motor ~ 100 font (45 kg).
 • 1969 COPO 9561/L72 427 cu in (7 L) V8 425 hp (317 kW) @ 5600 rpm, 460 lb·ft (624 N·m) @ 4000 rpm 1969 Copo 9561/L72 427 cu in (7 L) V8 425 lóerős (317 kW) @ 5.600 rpm, 460 £ · ft (624 Nm) @ 4000 rpm
 • 1969 COPO 9560/ZL1 427 cu in (7 L) V8 430 hp (321 kW) @ 5200 rpm, 450 lb·ft (610 N·m) @ 4400 rpm 1969 Copo 9560/ZL1 427 cu in (7 L) V8 430 lóerős (321 kW) @ 5.200 rpm, 450 £ · ft (610 Nm) @ 4400 rpm

[ edit ] References [Szerkesztés] Források

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.