Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Eredete

The GTO was the brainchild of Pontiac engineer Russell Gee, an engine specialist, Bill Collins, a chassis engineer, and Pontiac chief engineer John De Lorean . A GTO volt az agyszüleménye Pontiac mérnök Russell Gee, egy motor szakember, Bill Collins, a futómű mérnök, és a Pontiac főmérnöke John De Lorean. In early 1963, General Motors management issued an edict banning divisions from involvement in auto racing . 1963 elején, a General Motors irányítása adott ki pátens betiltása ágazatok bevonása Auto Racing. At the time, Pontiac's advertising and marketing approach was heavily based on performance, and racing was an important component of that strategy. Akkoriban a Pontiac hirdetési és marketing szemlélet erősen alapja a teljesítmény és a verseny egyik fontos eleme a stratégiának. Pontiac chief marketing manager Jim Wangers did not propose a way to retain the performance image that the division had cultivated with a new focus on street performance. Pontiac vezető marketing menedzsere Jim Wangers nem javasolta oly módon, hogy megtartja a teljesítményre képes, hogy a szétválás már termesztenek a hangsúly utcán teljesítményt. In his autobiography "Glory Days" he writes he had very little to do with the development of the GTO and states John DeLorean, Bill Collins and Russ Gee were responsible for its creation. Az ő önéletrajzában "Glory Days" azt írja, amit nagyon kevés köze van a fejlődés a GTO, és kijelenti, John DeLorean, Bill Collins és Russ Gee feladata volt annak létrehozása. It involved transforming the upcoming redesigned Tempest (which was set to revert to a conventional front-engine, front transmission, rear-wheel drive configuration) into a "Super Tempest" with the larger 389 CID (6.5 L) Pontiac V8 engine from the full-sized Pontiac Catalina and Bonneville in place of the standard 326CID (5.3 L) Tempest V8 . Résztvevői átalakítja a közelgő újratervezett Tempest (ami meg, hogy visszatérjen a hagyományos orrmotoros, hátsókerék-front hajtómű, hátsókerék-hajtású konfigurációt) egy "Super Tempest" a nagyobb 389 CID (6,5 L) Pontiac V8-as motor a teljes méretű Pontiac Catalina és Bonneville helyett a szabványos 326CID (5,3 L) Tempest V8. By promoting the big-engine Tempest as a special high-performance model, they could appeal to the speed-minded youth market (which had also been recognized by Ford Motor Company 's Lee Iacocca , who was at that time preparing the Ford Mustang ). Elősegítése révén a nagy-motor Tempest, mint egy különleges, nagy teljesítményű modell, akkor lehet fellebbezni a sebesség gondolkodású fiatalok piac (ami szintén elismert a Ford Motor Company 's Lee Iacocca, aki abban az időben készül a Ford Mustang) .

The name, which was DeLorean's idea, was inspired by the Ferrari 250 GTO , the highly successful race car. A név, melyet DeLorean ötlete ihlette a Ferrari 250 GTO, a rendkívül sikeres versenyautó. It is an acronym for Gran Turismo Omologato , Italian for homologated for racing in the Grand tourer class. Ez egy mozaikszó a Gran Turismo Omologato, olasz a homologizált versenyzésre a Grand Tourer osztályban. The name drew protest from purists, who considered it close to sacrilege. A név felhívta tiltakozás a nyelvművelő, aki úgy vélte, hogy közel szentségtörés.

The GTO was basically a violation of GM policy limiting the A-body intermediate line to a maximum engine displacement of 330 CID (5.4 L). A GTO alapvetően megsértése GM politika korlátozza a szervezet A-közvetítő sort a motor a legnagyobb elmozdulását 330 CID (5,4 L). Since the GTO was an option package and not standard equipment, it could be considered to fall into a loophole in the policy. Mivel a GTO volt lehetőség csomagot, és nem alapfelszereltség, azt úgy lehet tekinteni, hogy tartozik egy kiskapu a politika. Pontiac General Manager Elliot "Pete" Estes approved the new model, although sales manager Frank Bridge, who did not believe it would find a market, insisted on limiting initial production to no more than 5,000 cars. Pontiac General Manager Elliot "Pete" Estes jóváhagyta az új modell, bár a kereskedelmi igazgató Frank Bridge, aki nem hitte volna találni a piacon, ragaszkodott hozzá, hogy korlátozza a kezdeti termelés nem több, mint 5000 autót. Had the model been a failure, Estes likely would have been reprimanded. Volt a modell volt a hiba, valószínűleg Estes volna megrovásban részesül. As it turned out, it was a great success. Mint kiderült, ez nagy siker.

[ edit ] First generation [Szerkesztés] Az első generációs

First generation Első generációs
1965 Pontiac GTO kabrió
Production Termelést 1964–1967 1964-1967
Assembly Gyülekezési Fremont, California , United States Fremont, Kalifornia, Egyesült Államok
Baltimore, Maryland , United States Baltimore, Maryland, USA
Pontiac, Michigan , United States A Pontiac, Michigan, Egyesült Államok
Kansas City, Missouri , United States : Kansas City, Missouri, Egyesült Államok
Framingham, Massachusetts , United States A Framingham, Massachusetts, Egyesült Államok
Body style(s) Body style (s) 2-door convertible 2-ajtós kabrió
2-door hardtop 2-ajtós felépítmény
2-door coupe 2-ajtós coupe
2-door station wagon 2-ajtós kombi
4-door station wagon -4-ajtós kombi
Platform Platformra A-body A-testület
Engine(s) Motor (ok) 389 CID V8 389 CID V8 -
400 CID V8 400 CID V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 2-speed automatic 2-sebességes automata
3-speed manual 3 sebességes kézi
4-speed manual 4 sebességes kézi
3-speed automatic 3 sebességes automata,
Wheelbase Wheelbase 115.0 in (2921 mm) 115,0 in (2921 mm)
Length Hossz 206.4 in (5243 mm) 206,4 in (5243 mm)
Width Szélesség 74.4 in (1890 mm) 74,4 in (1890 mm)
Related Kapcsolt Pontiac Tempest A Pontiac Tempest
Pontiac LeMans A Pontiac Lemans
Oldsmobile Cutlass Oldsmobile Cutlass
Chevrolet Chevelle A Chevrolet Chevelle
Buick Special Buick Special

[ edit ] 1964 [Szerkesztés] 1964

The first Pontiac GTO was an option package for the Pontiac LeMans , available with the two-door coupe, hardtop coupe , and convertible body styles. Az első Pontiac GTO volt lehetőség csomagot Pontiac Lemans, elérhető a kétajtós kupé, keménytetős kupé és kabrió karosszériák. For US$ 296, it included the 389 CID V8 (rated at 325 hp (242 kW ) at 4800 rpm ) with a single Carter AFB four-barrel carburetor and dual exhaust , chromed valve covers and air cleaner, 7 blade clutch fan , a floor-shifted three-speed manual transmission with Hurst shifter, stiffer springs, larger diameter front sway bar , wider wheels with 7.50 x 14 redline tires, hood scoops , and GTO badges. A US $ 296, ez is a 389 CID V8 (névleges 325 lóerős (242 kW) 4800 ford. / perc) egyetlen Carter AFB négy hordó karburátor és a dupla kipufogó, krómozott szelep magában foglalja, levegőszűrő, 7 pengével ventillátor kuplung, a padló-shifted három sebességes manuális váltó az Hurst váltókar, keményebb rugók, a nagyobb átmérőjű első sway bar, szélesebb kerekek 7,50 x 14 Redline gumik, kapucni gombóc, és a GTO jelvények. Optional equipment included a four-speed manual transmission, two-speed automatic transmission , a more powerful " Tri-Power " carburation rated at 348 hp (260 kW), metallic drum brake linings, limited slip differential , heavy-duty cooling, ride and handling package, and the usual array of power and convenience accessories. Választható felszerelés tartalmazott egy négy sebességes manuális váltó, két sebességes automata váltó, erőteljesebb "Tri-Power" porlasztást méretezett 348 LE (260 kW), metál dobfék betétek, korlátozott csúszás differenciál, strapabíró hűtés, lovagolni, és kezelési csomag, valamint a szokásos sor a hatalom és a kényelmi kiegészítők. With every available option, the GTO cost about US$ 4,500 and weighed around 3,500 pounds (1,600 kg). Minden rendelkezésre álló lehetőséget, a GTO ára körülbelül US $ 4.500 és megmérjük körül £ 3.500 (1.600 kg).

Most contemporary road tests used the more powerful Tri-Power engine and four-speed. Car Life clocked a GTO so equipped at 0–60 miles per hour (0–97 km/h) in 4.6 seconds, through the standing quarter mile in 14.8 seconds with a quarter mile trap speed of 99 miles per hour (158 km/h). A legtöbb mai közúti használt tesztek az erősebb Tri-Power motor és a négyfokozatú. Car Life órajele a GTO úgy szerelték fel 0-60 mérföld / óra (0-97 km / h) 4,6 másodpercen keresztül folyamatos negyed mérföldre a 14,8 A második negyed mérföldes sebesség 99 mérföld / órás (158 km / h). Like most testers, they criticized the slow steering, particularly without power steering , and inadequate drum brakes, which were identical to those of the normal Tempest. Car and Driver incited controversy when it printed that a GTO that had supposedly been tuned with the "Bobcat" kit offered by Ace Wilson's Royal Pontiac of Royal Oak, Michigan , was clocked at a quarter mile time of 12.8 seconds and a top speed of 112 mph (179 km/h) on racing slicks . Mint a legtöbb teszterek, akkor lassú bírálta a kormány, különösen nélkül szervokormány, illetve a nem megfelelő dobfékek, melyek megegyeznek a normál Tempest. Car and Driver buzdított botrány, amikor nyomtatni, hogy a GTO-t, hogy állítólag már hangolt a "Bobcat "készlet által kínált Ace Wilson királyi Pontiac a Royal Oak, Michigan volt órajellel negyed mérföldes idő 12,8 másodperc, végsebessége 112 mph (179 km / h) a verseny olajfoltok. Later reports strongly suggest that the Car and Driver GTOs were equipped with a 421 CID (6.9 L) engine that was optional in full-sized Pontiacs. Későbbi jelentések azt valószínűsíti, hogy a Car and Driver GTOs volt szerelve egy 421 CID (6,9 L) motort, választható volt a teljes méretű Pontiacs. Since the two engines were difficult to distinguish externally, the subterfuge was not immediately obvious. Mivel a két hajtómű volt nehéz különbséget tenni a külső, az ürügy volt, nem azonnal nyilvánvaló. Frank Bridge's sales forecast proved inaccurate: the GTO package had sold 10,000 units before the beginning of the 1964 calendar year, and total sales were 32,450. Frank Bridge értékesítési előrejelzés bizonyult pontatlan: a GTO csomagot adtak el a 10.000 egységek kezdete előtt az 1964-es naptári évben és az összes eladás 32.450.

[ edit ] Bobcat [Szerkesztés] Bobcat

Throughout the 1960s, Ace Wilson's Royal Pontiac, a Pontiac car dealer in Royal Oak , Michigan, offered a special tune-up package for Pontiac 389 engines. Az 1960-as Ace Wilson's Royal Pontiac, a Pontiac márkaképviselethez a Royal Oak, Michigan, felajánlott egy különleges dallam-up csomag 389 Pontiac motorok. Many were fitted to GTOs, and the components and instructions could be purchased by mail as well as installed by the dealer. Sokan szerelt GTOs, valamint az alkatrészek és utasításokat is megvásárolható postai úton, valamint a kereskedő által telepített. The name "Bobcat" came from the improvised badges created for the modified cars, combining letters from the "Bonneville" and "Catalina" nameplates. A "Bobcat" jött létre a rögtönzött jelvények a módosított autó, egyesítve levelet a "Bonneville" és a "Catalina" névtáblák. Many of the Pontiacs made available for magazine testing were equipped with the Bobcat kit. Sok a Pontiacs rendelkezésre bocsátott magazin tesztelése volt felszerelve a Bobcat kit. The GTO Bobcat accelerated 0-60 in 4.6 seconds (this 0-60 time is now equalled by the factory 2005-06 GTO with automatic transmission, fuel injection, and no modifications). A Bobcat GTO gyorsított 0-60 4,6 másodperc (ez 0-60 pontos idő egyenlő volt a gyár 2005-06 GTO automata sebességváltóval, üzemanyag-befecskendezés, és nem módosítások).

The precise components of the kit varied but generally included pieces to modify the spark advance of the distributor , limiting spark advance to 34-36° at no more than 3,000 rpm (advancing the timing at high rpm for increased power), a thinner head gasket to raise compression to about 11.23:1, a gasket to block the heat riser of the carburetor (keeping it cooler), larger carburetor jets, high-capacity oil pump , and fiberglass shims with lock nuts to hold the hydraulic valve lifters at their maximum point of adjustment, allowing the engine to rev higher without "floating" the valves. A pontos alkatrészeket a készlet változó, de általában is darabokat, hogy módosítsa a előgyújtás a forgalmazó, amely korlátozza az előgyújtás 34-36 °-on nem több, mint 3000 rpm (halad az időzítés magas percenkénti fordulatszám mellett a nagyobb teljesítmény), egy vékonyabb tömítés emelni tömörítés mintegy 11.23:1, a tömítést, hogy megakadályozza a hő-kelő a karburátor (tartása hűvösebb), nagyobb karburátor fúvókák, nagy teljesítményű olajszivattyú, valamint üvegszálas alátéteket zárral diófélék, hogy tartsa a hidraulikus szelep emelők a maximális pont módosítása, amely lehetővé teszi a motor ford magasabb nélküli "lebegő" a szelepek. Properly installed, the kit could add between 30 and 50 horsepower (20-40 kW), although it required high- octane superpremium gasoline of over 100 octane to avoid spark knock with the higher compression and advanced timing. Megfelelően szerelik fel, a kit is jelenthet között 30 és 50 lóerős (20-40 kW), bár szükséges magas oktánszámú superpremium benzin több mint 100 oktán elkerülése szikra ütés a magasabb kompresszió és haladó időzítés.

[

[s]

[ edit ] 1967 [Szerkesztés] 1967

1967 Pontiac GTO 1967 Pontiac GTO -

The GTO underwent a few styling changes in 1967. A GTO ment néhány stílusbeli változást eredményezett 1967-ben. The louver-covered tail lights were replaced with eight tail lights, four on each side. A zsalu borított hátsó lámpák váltották fel nyolc hátsó lámpák, négy mindkét oldalon. Rally II wheels with colored lug nuts were also available in 1967. Rally II kerekek színes Marhaság is rendelkezésre álltak 1967-ben. The GTO emblems located on the rear part of the fenders were moved to the chrome rocker panels. A GTO emblémák találhatók a hátsó része a sárvédők átkerültek a króm rocker panel. Also the grill was changed from a purely split grill, to one that shared some chrome. Továbbá a grill megváltozott tisztán osztott rács, az egyik, hogy a megosztott néhány króm.

The GTO also saw several mechanical changes in 1967. A GTO-t is láttam néhány mechanikai változások 1967-ben. The Tri-Power carburetion system was replaced with a Rochester Quadrajet four-barrel carburetor . A Tri-Power Keverékképzés rendszer váltotta fel Rochester Quadrajet négy hordó karburátor. The 389 engine received a wider cylinder bore (4.12 inches, 104.7 mm) for a total displacement of 400 CID (6.6 L) V8 . A 389 motor kapott egy nagyobb henger-furat (4,12 hüvelyk, 104,7 mm), összesen vízkiszorítása 400 CID (6,6 L) V8. The 400 cubic inch engine was available in three models: economy, standard, and high output. A 400 köbhüvelyk motor állt rendelkezésre három modellt: gazdaság, normál és magas teljesítmény. The economy engine used a two-barrel carburetor rather than the Rochester Quadrajet and produced 255 bhp (190 kW) at 4400 rpm, and 397 ft·lbf (538 N·m) at 4400 rpm. A gazdaság motor használt két hordó karburátor helyett Rochester Quadrajet termelt és 255 lóerős (190 kW) 4400 fordulat / perc, és 397 ft · lbf (538 Nm) a 4.400-as fordulatszámnál. The standard engine produced 335 bhp (250 kW) at 5000 rpm, and the highest torque of the three engines at 441 ft·lbf (598 N·m) at 3400 rpm. A standard gyártott motor 335 lóerős (250 kW) 5000 fordulat / perc, és a legnagyobb nyomaték a három motoroknál a · 441 ft lbf (598 Nm) 3400-as fordulatszámnál. The high output engine produced the most power for that year at 360 bhp (270 kW) at 5100 rpm, and produced 438 ft·lbf (594 N·m) at 3600 rpm. Emission controls were fitted in GTOs sold in California . A nagy teljesítmény motor készült a legtöbb energiát az adott évben a 360 lóerős (270 kW) 5100 fordulat / perc, producere · 438 ft lbf (594 Nm) a 3.600-as fordulatszámnál. Kibocsátásának szabályozása volt felszerelve GTOs eladott Kaliforniában.

1967 also saw the installation of significant safety equipment as required by federal law. 1967-ben is a létesítmény jelentős biztonsági berendezések által megkövetelt szövetségi törvény. A new energy-absorbing steering column was accompanied by an energy-absorbing steering wheel, padded instrument panel, non-protruding control knobs, and four-way emergency flashers. Az új energia-elnyelő kormányoszlop mellé olyan energiaelnyelő kormánykerék, párnázott műszerfal, nem kiálló ellenőrzés gombok, valamint a négy irányban sürgősségi flashers.

The two-speed automatic transmission was also replaced with a three-speed Turbo-Hydramatic TH-400. A két sebességes automata váltóval is lecserélték egy három sebességes Turbo-Hydramatic TH-400. The TH-400 was equipped with a Hurst Performance Dual-Gate shifter, called a "his/hers" shifter, that permitted either automatic shifting in "Drive" or manual selection through the gears. A TH-400 volt ellátva Performance Hurst Dual-Gate váltókar, melyeket "a / az övé" sebességváltó, amely lehetővé tette vagy automatikus áthelyezése a "Drive", vagy kézi választással át a fogaskerekek. Front disc brakes were also an option in 1967. Elöl tárcsafékek is egy választás 1967-ben.

GTO sales for 1967 remained high at 81,722. 1967 GTO eladások továbbra is magas, 81.722.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.