Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1949-1953

First generation Első generációs
Also called Más néven Oldsmobile Rocket 88 Oldsmobile Rocket 88
Production Termelést 1949–1953 1949-1953
Body style(s) Body style (s) 2-door hardtop 2-ajtós felépítmény
2-door coupe 2-ajtós coupe
4-door hardtop 4-ajtós felépítmény
4-door sedan -4-ajtós szedán
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Engine(s) Motor (ok) 303 in³ V8 303 in ³ V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 2-speed automatic 2-sebességes automata
3-speed manual 3-sebességes kézi
Wheelbase Wheelbase 121.0 in (3073 mm) 121,0 in (3073 mm)

Oldsmobile introduced the 88 badge in 1949. Oldsmobile bevezette a 88 jelvényt 1949-ben. It was named to complement the already-existing 76 and 98 . Úgy nevezték, hogy kiegészítse a már meglévő 76 és 98. The new car used the six-cylinder 76's A-body platform with a powerful new Rocket V8 engine . Az új autó használta a hathengeres, 76's A test platform egy új, erőteljes Rocket V8-as motor. This combination of a small light body and large, powerful engine made it a precursor to the muscle car . Ez a kombináció egy kis könnyű test és a nagy, erős motor tette előfutára a muscle car. The Rocket 88 vaulted Oldsmobile from a somewhat staid, conservative car to a performer that became the one to beat on the NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) circuits. Rakéta 88 boltíves Oldsmobile egy kissé higgadt, konzervatív autó egy előadóművész vált, hogy az egyik legyőzi a NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) áramkörök. It won six of the nine NASCAR late-model division races in 1949, 10 of 19 in 1950, 20 of 41 in 1952, and eventually eclipsed by the low-slung, powerful Hudson Hornet , but it was still the first real "King of NASCAR." [ 1 ] This led to increased sales to the public. Nyert hat kilenc NASCAR késő modell körzet versenyek 1949-ben 10 19 1950 20 41 1952-ben, és végül háttérbe szorította az alacsony slung, erőteljes Hudson Hornet, de még mindig az első igazi "király NASCAR. "[1] Ennek következtében nőtt az értékesítés a nyilvánosság számára. There was a pent up demand for new cars in the fast-expanding post World War II economy, and the 88 appealed to many ex-military personnel who were young and had operated powerful military equipment. Volt egy felgyülemlett kereslet az új autók a gyorsan bővülő utáni második világháború gazdaságban és a 88 tetszett sok ex-katonai személyek, akik a fiatal és már működő erős katonai felszereléseket. The 88 enjoyed a great success, inspiring a popular 1950s slogan, "Make a Date with a Rocket 88", and also a song, " Rocket 88 ", often considered the first rock and roll record . 88 élvezték a nagy sikert aratott, inspiráló 1950-es években népszerű jelmondat: "Make a Date with a Rocket 88", és még egy dal, "Rocket 88", gyakran tekintik az első rock and roll-rekord. Starting with the trunk-lid emblem of the 1950 model, Oldsmobile would adopt the rocket as its logo, and the 88 name would remain in the Olds lineup until the late 1990s, almost until the end of Oldsmobile itself. Kezdve a csomagtér-fedél emblémája az 1950-es modell, Oldsmobile elfogadja a rakéta, mint a logó és a 88 név marad a felállás Olds a késő 1990-es évek végéig szinte az Oldsmobile is.

Styling changes for the 1950 model include the replacement of a two-piece windshield with a one-piece unit and the addition of the Holiday hardtop coupe to the line. Formázó változást az 1950-es modell közé tartozik a csere egy két darabból álló szélvédő, plusz egy darab egység és kiegészítve a Holiday keménytetős kupé a vonal. Also a three-speed manual transmission with column shift became available as a "delete for credit" option to the Hydra-Matic automatic transmission. Szintén egy három sebességes manuális váltó oszlop shift elérhetővé vált, mint a "delete hitel esetében" opciót a Hydra-Matic automata váltó. The 88 now outsold the six-cylinder 76 lineup, which was dropped entirely after the 1950 model year. A 88 most outsold a hathengeres 76 felállás, amely teljes egészében elvetették, miután a 1950-es modellévre.

For 1951, the 88 was now the entry-level Olds with the discontinuation of the six-cylinder 76 line, which meant that all Oldsmobiles were powered by Rocket V8s. A 1951, a 88 volt, most a belépő szintű Olds a megszakítása a hathengeres 76 vonal, ami azt jelentette, hogy minden Oldsmobiles is powered by Rocket V8s. New this year was the more upscale Super 88 line which included a more luxurious interior than the base 88 and used the slightly larger GM B-body with 121-inch (3,100 mm) wheelbase shared with the Buick Special as opposed to the standard 88's A-body, which would be dropped after this year. New idén több előkelő Super 88 tételt, amely magában foglalta a belső tér a luxus, mint az alap 88 és használni a valamivel nagyobb GM B-body-val 121-es (3.100 mm), tengelytávja osztani a Buick Special, szemben a szokásos 88's A -testület, amely után csökkentek az idén.

In 1952, the base 88 would share the Super 88s B-body and get a 145 horsepower (108 kW) 303 cu in (5 L) Rocket V8 with two-barrel carburetor while Super 88s got a more powerful 160 hp (119 kW) 303 with a new four-barrel carburetor. 1952-ben, a bázis 88 egyetérthetünk a Super B-88s body és kap egy 145 lóerős (108 kW) 303 cu in (5 L) Rocket V8-as, két hordó karburátor míg a Super 88s kapott egy erősebb 160 lóerős (119 kW) 303-val egy új, négy hordó karburátor. Other mechanical features were unchanged with styling changes amounting to new grilles, tailights, and interior revisions. Egyéb mechanikai tulajdonságai nem változott a stílusbeli változást összegű új rács, tailights, és belső javítások. For 1953, the base 88 was renamed the DeLuxe 88 for only this one year while the Super 88 continued as a more upscale version. A 1953, a bázis 88 ben átkeresztelték DeLuxe 88 esetében csak ez az egy év folyamán, míg a Super 88 tovább folytatják a több előkelő változat. Engines and transmission offerings were the same as 1952. Motorok és erőátviteli kínálata ugyanazok voltak, mint 1952. Late in the 1953 model year, a fire destroyed GM's Hydra-Matic plant in Livonia, Michigan , which was then the only source for Hydra-Matic transmissions. Még ebben a 1953-es modellektől, a tűz elpusztította GM Hydra-Matic üzem Livonia, Michigan, ami akkor az egyetlen forrás a Hydra-Matic átvitelét. The temporary loss of Hydra-Matic production led Oldsmobile to build thousands of its 1953 models with Buick's two-speed Dynaflow automatic transmissions until GM pressed its Willow Run Transmission plant into service to resume Hydra-Matic production. Ideiglenes elvesztése Hydra-Matic termelés vezetett Oldsmobile építeni ezer a 1953 modellek Buick kétsebességes Dynaflow automata sebességváltóval, amíg a GM szorította a Willow Run továbbítása üzem üzembe folytatni Hydra-Matic termelést. New options this year included Frigidaire air conditioning, power steering, and power brakes. Új lehetőségek az idén is Frigidaire klíma, szervokormány, a fékek és a hatalom.

[ edit ] 1954–56 [Szerkesztés] 1954-56

Second generation Második generációs
1955 Oldsmobile Rocket 88
Also called Más néven Oldsmobile Rocket 88 Oldsmobile Rocket 88
Production Termelést 1954–1956 1954-1956
Body style(s) Body style (s) 2-door hardtop 2-ajtós felépítmény
2-door coupe 2-ajtós coupe
4-door hardtop 4-ajtós felépítmény
4-door sedan -4-ajtós szedán
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Engine(s) Motor (ok) 324 in³ V8 324 in ³ V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 4-speed automatic 4-sebességes automata
3-speed automatic 3 sebességes automata,
Wheelbase Wheelbase 122.0 in (3099 mm) 122,0 in (3099 mm)

The 1954 Oldsmobiles were completely restyled with new longer and lower bodyshells and wrap-around windshields and rear windows. Az 1954-Oldsmobiles teljesen restyled új, hosszabb és alacsonyabb bodyshells és összefoglaló körül szélvédő és a hátsó ablakokat. Wheelbases increased to 122 inches (3.1 m). Tengelytáv nőtt 122 inches (3,1 m). Base models reverted back to being simply called 88s after being designated as DeLuxe 88s for only one year and the Super 88 was once again the mid-line series. Alap modell visszatért, hogy egyszerűen hívott 88s után jelölik DeLuxe 88s csak egy évig, és a Super 88-ben ismét a közép-line sorozat. The Rocket V8 was enlarged from 303 to 324 cubic inches with 88s powered by a two-barrel, 170 horsepower (130 kW) unit while Super 88s came with a 185 horsepower (138 kW) version with four-barrel carburetor. Rakéta V8 bővült 303-324 cubic inch a 88s hajtja meg a két hordó, 170 lóerős (130 kW), míg a Super 88s egység jött egy 185 lóerős (138 kW) változat, négy hordó karburátor.

The 1955 models were heavily facelifted with new grillework, taillights and bodyside chrome. A 1955 modellek erősen facelifted új grillework, hátsó lámpák és a króm bodyside. Horsepower for the 324 cubic-inch Rocket V8 increased to 185 for 88s and 202 for Super 88s. 324 lóerős a cubic-inch Rocket V8 emelkedett 185 88s és 202 Super 88s. At mid-year, Olds introduced the new pillarless four-door hardtop body, dubbed the Holiday sedan, in both the 88 and Super 88 series. Az év közepe, Olds bevezette az új pillarless négyajtós felépítmény testület nevezte a Holiday szedán, mind a 88 és a Super 88 sorozat.

1956 Holiday 88 1956 Holiday 88

For 1956, styling highlights included a new split grille in front and revised tailights and deck along with revised side chroming. A 1956, styling kiemeli tartalmazott egy új osztott hűtőrács elöl és felül tailights és fedélzeti együtt felülvizsgálták oldala krómozás. Horsepower for the 324 Rocket V8 increased to 230 for 88s and 240 for Super 88s. A 324 lóerős V8 Rocket emelkedett 230 és 240 a 88s Super 88s. A new four-speed Jetaway Hydra-Matic was introduced this year to replace the original Hydra-Matic transmission that Olds used since 1940. Egy új, négy sebességes Jetaway Hydra-Matic vezették be, hogy idén helyettesítse az eredeti Hydra-Matic adatátviteli Olds használni, mivel 1940. The new Jetaway Hydra-Matic retained the four forward speeds and fluid coupling unit, but added a new "Park" position to the shift quadrant and no longer required band adjustment as a specified routine maintenance. Az új Jetaway Hydra-Matic megtartotta a négy sebesség előre és folyékony kapcsoló egység, de hozzátette, egy új "park" állásban való átállás kormánynegyed, és már nem szükséges együttes kiigazítással egy meghatározott rendszeres karbantartást igényel. Inside, an oval speedometer replaced the round unit and a new foot-operated parking brake replaced the previous T-handle unit. Belül, egy ovális sebességmérő helyébe a kerek egységet és egy új lábbal működtetett kézifék felváltotta a korábbi T-fogantyú egység.

[ edit ] 1957–58 [Szerkesztés] 1957-58

Third generation Harmadik generációs
1957 Oldsmobile Super 88 Station Wagon
Also called Más néven Oldsmobile Golden Rocket 88 Oldsmobile Golden Rocket 88
Oldsmobile Super 88 Oldsmobile Super 88
Oldsmobile Dynamic 88 Oldsmobile Dynamic 88
Production Termelést 1957–1958 1957-1958
Body style(s) Body style (s) 2-door hardtop 2-ajtós felépítmény
2-door coupe 2-ajtós coupe
4-door hardtop 4-ajtós felépítmény
4-door sedan -4-ajtós szedán
4-door station wagon -4-ajtós kombi
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Engine(s) Motor (ok) 371 in³ V8 371 in ³ V8 -

For 1957 only, the basic 88 was officially named Golden Rocket 88 , taken from Olds' 1956 Motorama two-passenger show car. A 1957 csak az alap 88-ben hivatalosan nevezték Golden Rocket 88, kivett Olds '1956 Motorama két utas show car. However, the only badging was an "88" underneath each taillight. Azonban az egyetlen badging volt a "88" alatt minden hátsó lámpája. Also for 1957 the "J2" option was offered, with three 2-barrel (0.32 m 3 ) carburetors, similar to the Pontiac Tri-Power. 1957-ben is a "J2" lehetőséget ajánlottak fel, három 2-hordó (0,32 m 3) carburetors, hasonló a Pontiac Tri-Power. The Super 88 continued as the upscale mid-line series. A Super 88 skálán továbbra is a közép-line sorozat. Under the hood, the Rocket V8 increased in displacement to 371 cubic inches and 277 horsepower (207 kW) for all models across the board. A motorháztető alatt, a Rocket V8 nőtt elmozdulás a 371 cm és 277 köbméter lóerős (207 kW) esetében valamennyi modell az egész fórumon. Styling highlights were more evolutional than radical overall with three-piece rear window styling utilized on some models. Styling kiemeli voltak evolúciós, mint a radikális átfogó, három részből álló hátsó ablak styling hasznosítja egyes modellek. Oldsmobile revived station wagons for the first time since 1950 with the Super 88 Fiesta being a four-door hardtop design. Oldsmobile újjáéledt a kombi az első alkalommal 1950 óta a Super 88 Fiesta, hogy egy négyajtós keménytetős kivitelben.

1958 Oldsmobile Super 88 1958 Oldsmobile Super 88

The 1958 model is best known in Oldsmobile as the year of the "ChromeMobile" thanks to tremendous splatterings of chrome trim on the body, particularly on the higher-priced Super 88 and Ninety-Eight models. Az 1958-as modell a legismertebb Oldsmobile mivel az év a "ChromeMobile" köszönhetően óriási splatterings a króm szegély a szervezet számára, különösen a magasabb árú Super 88 és kilencvennyolc modellek. The styling was advertised by Olds as the "Mobile Look." A stílus volt meghirdetni Olds, mint a "Mobil Nézze. The Dynamic 88 debuted in 1958 and lasted through 1966 positioned as the entry level model below the Super 88. This model featured a more economical Rocket V8 than its more expensive linemates – a detuned 265 hp (198 kW) version of the 371 cubic-inch Rocket V8 with two-barrel carburetion. A Dynamic 88 debütált 1958-ban tartott 1966 helyezik át, mint a belépő szintű modell alatt a Super 88. Ez a modell jellegzetessége az gazdaságosabb, mint a Rocket V8 drágább linemates - a detuned 265 lóerős (198 kW) változata 371 cubic-inch Rocket V8-as, két hordó Keverékképzés. Super 88 models were powered by a four-barrel 300 hp (220 kW) version of that engine as standard equipment with a J-2 option featuring three two-barrel carburetors and 310 hp (231 kW). Super 88 modellek hajtott négy hordó 300 lóerős (220 kW) változata a motor alapfelszereltségként a J-2 lehetőséget felvázoló két-három hordó carburetors és a 310 lóerős (231 kW). A new option for 1958 was a "Sportable" radio that could be removed from the instrument panel through the glove compartment and used as a portable radio for beaches, picnics, etc. thanks to portable batteries. Egy új lehetőség a 1958-ben egy "Sportable" rádióban, hogy miként lehet eltávolítani a műszerfalon keresztül a kesztyűtartóban és használni, mint egy hordozható rádió strandok, piknikezés, stb köszönhetően a hordozható elemeket. A revised instrument panel was highlighted by a new deep-dish steering wheel with "horn bars" replacing the long-standing horn ring still common during that period. Az átdolgozott műszerfal hangsúlyozta egy új, mély edényt kormánykerék "kürt bar" helyett a hosszú távú szaru gyűrű még mindig gyakoriak ebben az időszakban.

Despite an economic recession that cut into new car sales industrywide, and especially affected the medium-priced car market that Olds competed in, Oldsmobile saw only a slight decline in sales for 1958 and even rose in industry standings to fourth-place behind the "Low-Priced Three" of Chevrolet, Ford and Plymouth, while surpassing a now-floundering sister division Buick on the sales charts for the first time in many years. Annak ellenére, hogy a gazdasági recesszió, amely vágott, új autó eladások industrywide, és különösen sújtja a közepes árfekvésű gépkocsik piacán, hogy Olds versenyzett, Oldsmobile láttam csak enyhe csökkenése eladások 1958-ban és még nőtt az iparban ranglistán a negyedik helyezett mögött "Alacsony árú Három "a Chevrolet, a Ford és a Plymouth, míg mostanra már meghaladta a floundering nővére körzet Buick az eladási listákon az első alkalommal sok év után. Oldsmobile was also way ahead of other middle-priced competitors such as sister division Pontiac, Mercury, Dodge and Chrysler, along with Ford Motor Company's all-new and ill-fated Edsel , and Chrysler Corporation's DeSoto - the latter two nameplates of which would fade into oblivion within the next three years. Oldsmobile is így megelőzve a többi közepes árú versenytársak, mint a nővére részleg Pontiac, Mercury, Dodge és a Chrysler, valamint a Ford Motor Company teljesen új és balvégzetű Edsel, és a Chrysler Corporation DeSoto - az utóbbi kettő a névtáblák, amelyek elhalványulnak feledésbe merült az elkövetkező három évben.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.