Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Áttekintés

Introduced in November 1935 as a 1936 model, the Lincoln-Zephyr was extremely modern with a low raked windscreen, integrated fenders, and aerodynamic design. November 1935-ben vezették be, mint 1936 modell, a Lincoln Zephyr rendkívül modern, alacsony raked szélvédő, az integrált sárvédők, és az aerodinamikai kialakítás. It is noted for being one of the first successful streamlined cars after the Chrysler Airflow . Meg kell jegyezni, hogy az egyik első sikeres áramvonalas autók után a Chrysler Airflow. The Lincoln-Zephyr was extremely successful in reigniting sales at Lincoln dealerships in the late 1930s, spawning the Continental line that would replace the aging K-series by the end of the decade. A Lincoln Zephyr rendkívül sikeres reigniting értékesítés Lincoln forgalmazásra a 1930-as évek végén, a szaporodóképes Continental sort, amely helyettesítené az öregedési K-sorozat által az évtized végére. By 1941, Lincoln-Zephyr, Continental, and the Zephyr-based Custom line were the only models offered at Lincoln dealerships. By 1941, Lincoln Zephyr, a Continental és a Zephyr-alapú egyéni vonal volt az egyetlen kínált modelljeiket Lincoln forgalmazás.

Production of all American cars halted in 1942 as the country entered World War II , with Lincoln producing the last Lincoln-Zephyr on January 31. Termelés minden amerikai autó megállt, 1942-ben az ország belépett a második világháború, a gyártó az utolsó Lincoln Lincoln Zephyr január 31-én. After the war, most makers restarted production of their pre-war lines, and Lincoln was no exception. A háború után a legtöbb döntéshozók újra a termelés a háború előtti vonalak és a Lincoln sem volt kivétel. The Zephyr name, however, was no longer used after 1942, with the cars simply called Lincolns. A Zephyr nevet, azonban már nem alkalmazzák 1942 után, az autó egyszerűen nevezett Lincoln.

The idea of a smaller and more-modern luxury car to fill the gap in Lincoln's traditional lineup was revisited in the 1950 Lincoln Lido , 1977 Lincoln Versailles , 1982 Lincoln Continental , and 2000 Lincoln LS . Az ötlet a kisebb és nagyobb modern luxusautó pótolná ezt a hiányosságot Lincoln hagyományos felállás volt, újra a 1950 Lincoln Lido, 1977 Lincoln Versailles, 1982 Lincoln Continental, és 2000 Lincoln LS. The Zephyr name itself was resurrected for the car's spiritual successor in 2006, though this modern Zephyr was quickly renamed MKZ for 2007. A Zephyr név maga feltámadt az autó szellemi utódja 2006-ban, bár ez a modern Zephyr hamar nevet MKZ 2007-ben.

[ edit ] Models [Szerkesztés] Modellek

1937 Lincoln-Zephyr HB 4-door sedan 1937 Lincoln Zephyr HB 4-ajtós szedán

The Lincoln-Zephyr was first available as a two-door or four-door sedan . A Lincoln Zephyr először elérhetővé, mint egy kétajtós vagy négyajtós szedán. A three-window coupe was added in 1937, followed by a convertible coupe and sedan in 1938, and a club coupe starting in 1940. A három ablak coupe egészítették ki 1937-ben, majd egy átalakítható kupé és szedán 1938-ban, és a klub kupé-től kezdődően 1940.

Annual production for any year model was not large but accounted for a large portion of the Lincoln brand's sales. Éves termelés minden évben modell nem volt nagy, de elszámolni nagy részét a Lincoln márka értékesítésére. In its first year, 15,000 were sold, accounting for 80% of Lincoln's total sales. Első évében, 15.000 adtak el, 80%-át teszik ki a Lincoln teljes értékesítés.

[ edit ] Specifications [Szerkesztés] Műszaki adatok

Designed by John Tjaarda (1897-1962), who was fascinated with airplanes, with a Cx of 0.45, the body was monocoque construction and very rigid, but surprisingly light for its size. Designed by John Tjaarda (1897-1962), aki elbűvölte a repülőgépek, a Cx 0,45, a szervezet volt, önhordó építési és nagyon merev, de meglepően könnyű annak méretét. The first model had a weight of 3,350 lb (1,520 kg). Az első modell volt a súlya £ 3.350 (1.520 kg).

The Zephyr was powered by a small 75° V12 engine developed from Ford's Flathead V8 and unrelated to the previous Lincoln V12 engines . A Zephyr hajtotta a kis 75 °-V12-es motort fejlesztették ki a Ford Flathead V8-as és nem kapcsolódik a korábbi V12-es Lincoln motor. The side-valve engine was quite compact, especially compared to the tall L-head Lincoln 12, allowing a low hood. Az oldalsó-szelepes motor egészen kis méretű, különösen összehasonlítva a magas, L-12 fej Lincoln, amely lehetővé teszi az alacsony kapucnival. But its V8 roots, with enormous hot spot due to exhaust passages through the cylinder block would prove troubling, with cylinder warping, water leakage, excessive oil burning, bearing and crankshaft problems becoming common. De a V8-gyökér, hatalmas hot spot miatt kipufogógáz átoltást a motorblokk fog bizonyulni aggasztó, a henger elhajlás, víz szivárgását, a túlzott olajtüzelésű, csapágy, főtengely problémák egyre meghatározatlan. Lincoln worked hard to solve most of these problems during the first year of production, with less than absolute success, and eventually introduced iron heads in 42, which cured the recurring problem of burnt head gaskets. Lincoln keményen dolgozott, hogy megoldja a legtöbb ilyen probléma az első gyártási évben kevesebb, mint az abszolút siker, és végül be vas fejeket 42, amely pácolt visszatérő probléma az égetett fejét tömítés.

The 1936 to 1939 models were 267 in³ (4.4 L) with hydraulic lifters added in 1938. A 1936-1939 modellek 267 in ³ (4.4 L) hidraulikus emelők ki 1938-ban. 1940 and 1941 cars used an enlarged 292 in³ (4.8 L) engine, while 1942 and early 1946 models used a 306 in³ (5.0 L), but lower compression ratio because of the iron heads. 1940 és 1941 használt cégautók kibővült 292 in ³ (4,8 L) motort, míg 1942-ben és 1946 elején alkalmazott modellek a 306 in ³ (5.0 L), de az alacsonyabb sűrítési arány, mert a vas fejeket. Late 1946 to 1948 Lincolns based on the Zephyr used a 292 in³ (4.8 L). Late 1946-1948 Lincoln alapján Zephyr használt 292 in ³ (4.8 L).

The original engine had 110 hp (82 kW) and gave the car a top speed of 90 miles per hour (145 km/h). Az eredeti motor is 110 lóerős (82 kW), és átadta a kocsi végsebessége 90 mérföld per órás (145 km / h). Suspension was by Henry Ford's beloved transverse springs front and rear, with dead axle front and torque tube rear, already seen as outdated when the car was introduced. Felfüggesztést a Henry Ford által szeretett kereszt tavasz első és a hátsó tengely az elhullott első és hátsó nyomaték cső, már elavultnak tekinthető, ha az autót vezettek be. Brakes were cable-activated for 1936 to 1938; 1939 and onwards were hydraulic. Fékek voltak kábel aktiválni 1936-1938, 1939-től kezdődően került hidraulikus. The Zephyr was the first Ford product to have an all-steel roof, except the late 1931 Model AA truck. A Zephyr Ford volt az első termék, hogy egy minden-acél tetőfedő, kivéve a 1931 végén Modell AA teherautót.

[ edit ] Gallery [Szerkesztés] Galéria

[ edit ] In Fiction [Szerkesztés] A Fiction

A Yellow 1938 Convetible apired in the Tintin Book The Seven Crystal Balls . A Sárga 1938 Convetible apired a Tintin Book The Seven Crystal Balls.

[ edit ] See also [Szerkesztés] Lásd még

[ edit ] References [Szerkesztés] Források

  • Bonsall, Thomas. The Lincoln motorcar, sixty Years of Excellence . Bonsall, Thomas. A Lincoln gépkocsi, hatvan éve Excellence.  
  • David L. Lewis (2005). 100 Years of Ford . David L. Lewis (2005). 100 éves a Ford. Publications International. ISBN 0-7853-7988-6 . Publications International. ISBN 0-7853-7988-6
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.