Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Története

[ edit ] Late 1930s-1950s early days [Szerkesztés] 1930-as évek vége 1950-es évek elején nap

The term seems first to have appeared in the late 1930s in southern California , where people would race their modified cars on the vast, empty dry lake beds northeast of Los Angeles under the rules of the Southern California Timing Association. A kifejezés először úgy tűnik, hogy megjelent a 1930-as évek végén a dél-Kaliforniában, ahol az emberek azt a faji módosított autó a hatalmas, üres ágy száraz tó északkeleti részén Los Angeles szabályai szerint a dél-kaliforniai Timing Association. The activity increased in popularity after World War II , particularly in California because many returning soldiers had been given technical training in the service. A tevékenység nőtt a népszerűsége után a második világháború, különösen Kaliforniában, mert sok visszatérő katonák kaptak a műszaki képzés a szolgáltatást. The original hot rods were old cars (most often Fords , typically Model Ts , Model As 1928-31, 1932-34 Model Bs , or V-8s ) that had been modified to reduce weight and improve aerodynamics. Az eredeti Hot Rods voltak régi autók (leggyakrabban Fords jellemzően Ts modell, modell 1928-31, 1932-34 Model Bs, vagy V-8s), hogy már módosítottak, hogy csökkentse súlyát, és javítani az aerodinamika. Typical modifications were removal of convertible tops , hood , bumpers , windshields , and/or fenders ); lowering the chassis; and modifying the engine by tuning and/or replacing with a more powerful type. Wheels and tires were changed for improved traction and handling. Tipikus módosításokat eltávolítását átváltható csúcsok, motorháztető, lökhárítók, szélvédő és / vagy sárvédők), csökkenti az alváz, és módosítja a motor a tuning-és / vagy helyett egy nagyobb teljesítményű típus. Kerekek és a gumik is változott, a jobb tapadás és kezelése . "Hot Rod" was sometimes a term used in the 1950s as a derogatory term for any car that did not fit into the mainstream . "Hot Rod" néha egy használt kifejezés a 1950-es években, mint a becsmérlő kifejezés minden olyan autó, ami nem fér bele a mainstream. Hot rodder's modifications were considered to improve the appearance as well, leading to show cars in the 1960s replicating these same modifications along with a distinctive paint job. Forró rodder a módosításokat úgy, hogy javítsa a megjelenés is, ami mutatja az 1960-as autók leképező ugyanezek a módosítások mellett jellegzetes fényezése.

[ edit ] Post WWII origins of organized rodding [Szerkesztés] második világháború utáni eredete szervezett rodding

A 1949 Mercury . A Mercury 1949. Note that this is not considered a 'hot rod' per se; it is referred to as a 'kemp' or, less colloquially, a custom, a style associated closely with hot rods but distinctly different as it is built for comfort, not speed. Megjegyzendő, hogy ez nem tekinthető a "hot rod" per se, hanem a továbbiakban a "kemp", vagy kevésbé köznyelvben, egyéni, egy stílus szorosan kapcsolódnak Hot Rods, de teljesen különböző, mert épült a kényelem, nem gyorsítja .
Rodded prewar British Rover 10 Rodded háború előtti brit Rover 10

After World War II there were many small military airports throughout the country that were either abandoned or very rarely used that allowed Hot Rodders across the country to race on marked courses. Miután a második világháború sok kis katonai repülőtéren az ország egész területén, melyek vagy elhagyott, vagy nagyon ritkán használják, amelyek lehetővé tették Hot Rodders az ország egész területén versenyezni a jelzett tanfolyamok. Originally Drag Racing had tracks that may have been as long as one mile or more, and included up to four lanes of racing at the same time. Eredetileg Drag Racing pályák voltak, hogy lehet, hogy mindaddig, amíg egy mérföld vagy több, és bele akár négy sávos a versenyzés ugyanabban az időben. As hot rodding became more popular in the 1950s, magazines and associations catering to Hot Rodders were started. Mivel a melegen rodding egyre népszerűbb az 1950-es, magazinokban és vendéglátó-ipari szövetségek a Hot Rodders indultak. As Hot Rodders began to race on the street in addition to drag strips, a need arose for an organization to promote the images of Hot Rodders. Mint Hot Rodders kezdtek versenyezni az utcán kívül húzza szalagok, igény merült fel egy szervezet, hogy mozdítsák elő a képeket Hot Rodders. Hot rodders including Wally Parks created the National Hot Rod Association ( NHRA ) to bring racing off the streets and onto the tracks. Hot rodders köztük Wally Parks létre a Nemzeti Hot Rod Association (NHRA), hogy versenyautó az utcákról, és rá a pályákon. They created rules based on safety and entertainment, and allowed Hot Rodders of any caliber the ability to race. Megalkották szabályokon alapuló biztonsági és szórakoztató, és lehetővé tette Hot Rodders olyan kaliberű képesség versenyt. The annual California Hot Rod Reunion and National Hot Rod Reunion are held to honor pioneers in the sport. Az éves California Hot Rod reunion és a Nemzeti Hot Rod reunion tartanak tiszteletére úttörők a sportot. The Wally Parks NHRA Motorsports Museum houses the roots of hot rodding. A Wally Parks NHRA Motorsport Múzeum ad otthont a gyökereit forró rodding.

[ edit ] 1970s rise of the street rod [Szerkesztés] 1970-es emelkedik az utca rúd

As automobiles offered from the major automakers began increasing performance, the lure of Hot Rods began to wane. As kínált autók a nagyobb autógyárak kezdődött növekvő teljesítmény, a csalétek-Hot Rods kezdett apad. It was no longer necessary to put a Cadillac engine in a Ford roadster to be fast. Azt már nem szükséges, hogy egy Cadillac motor a Ford roadster, hogy gyors lesz. It was now possible to buy a Muscle Car that outperformed just about any Hot Rod, with more passenger room, and without having to expend the effort of building and tuning the car oneself. Most már lehet venni egy muscle car, hogy jobban teljesített, mint szinte bármilyen Hot Rod, több utas szobába, és anélkül, hogy fordítsuk az erőkifejtés kiépítésének és tuning az autót magát. After the 1973 Oil Crisis , the public called on automakers to offer safety and fuel efficiency over performance. Miután a 1973-as olajválság, a nyilvánosság felszólította autógyár kínál biztonságot és az üzemanyag-hatékonyságát több mint teljesítményt. The resulting decrease in an average car's performance led to a resurgence of Hot Rodding, although the focus was on driving Hot Rods over racing so the term 'Street Rod' was coined to denote a vehicle manufactured prior to 1949, often with a more reliable late model drivetrain. Az ennek eredményeként csökken az átlagos autó teljesítménye vezetett az újjáéledő Hot Rodding, bár a középpontban vezetői Hot Rods felett versenyautó így a "Street Rod" alkotta, jelezve, a jármű 1949 előtt gyártott, gyakran sokkal megbízhatóbb késő modell hajtáslánc. Street Rodding as it was now known was a different phenomenon than Hot Rodding, as Street Rodding was mainly family oriented. Utcai Rodding, mint most ismert más volt a jelenség, mint a Hot Rodding, mint az utcai Rodding elsősorban családi orientált. National events were hosted by the National Street Rod Association (NSRA), which also stressed safety as the NHRA did 20 years before, but this was safety for the street as opposed to on the race track. Országos események házigazdája a Nemzeti Street Rod Association (NSRA), ami szintén hangsúlyozta, a biztonság NHRA volt 20 évvel korábban, ám ez a biztonság az utcán, szemben a versenypálya. Each NSRA event has a 'Safety Inspection Team' that performs a 23 points inspection process that goes beyond what normal State Safety Inspections Require. Minden NSRA esemény van egy "biztonsági ellenőrző csoport", hogy végre egy 23 pont ellenőrzési folyamat, amely meghaladja a szokásos állami biztonsági ellenőrzések szükségessé teszik.

[ edit ] Modern rodding [Szerkesztés] Modern rodding

Ford Model T altered for drag racing Ford T-modell módosítani Gyorsulási Verseny
1936 Chevrolet street rod 1936 Chevrolet street rod

There is still a vibrant Hot Rod culture worldwide, especially in the United States , The United Kingdom , Australia and Sweden . Még mindig élénk Hot Rod kultúra az egész világon, különösen az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Svédországban. The hot rod community has now been subdivided into two main groups: hot rodders and street rodders. A hot rod közösség most már osztottak két csoportra: forró rodders és utcai rodders. Hot rodders build their cars using a lot of original, old parts, and follow the styles that were popular from the 1940s through the 1960s. Hot rodders építik a gépkocsi használja a rengeteg eredeti, régi részek, és kövesse a stílusokat, hogy népszerűek voltak az 1940-es át a 1960-ig. Street rodders build cars (or have them built for them) using primarily new parts. Street rodders épít autókat (vagy azokat épített számukra) használata elsősorban az új részeket.

Nowadays one thing in common is the wish by their owners for hot rods to make them noticeable. Manapság egy közös vonása van azon kívánságát, a tulajdonos által a meleg rúd, hogy azok észrevehető. There are many different sects of Hot Rodding now, there are (amongst others):- Sok különböző szekták Hot Rodding most van (többek között): --

  • Street Rods (These are a very popular branch of 'hot rodding'. Contrary to the implications of the term hot rod, street rods are a peculiar mix of hot rods, custom cars, and modern Detroit cars. Emphasis is on high end custom paint jobs, luxury leather interiors with all the amenities, modern engines and running gear. They are actually far removed from the power-is-everything genesis of classic hot rods. In fact, many of these cars have difficulty making their tires churp, let alone generate billows of smoke when the drivers 'show off' their power.) Street Rods (Ezek nagyon népszerű ág "meleg rodding." Ellentétben azzal, milyen következményekkel jár a kifejezés hot rod, street botok sajátos keveréke Hot Rods, egyedi autók, Detroit és a modern autókat. Hangsúly a high end custom festés munkahely, luxus bőr belső terek minden kényelem, a modern motorok és futóművek. Ezek valójában távol power-is-mindent genezise klasszikus Hot Rods. Tény, hogy sok ilyen autó nehezen hogy a gumik churp, nem is beszélve generál habok a füst, ha a vezetők 'show off' erejüket.)
  • Pro-Street Rods (a branch of street rodding featuring mildly customized sedan and coupe models that one would not normally associate with hot rodding that have monster engines and huge rear tires inside the fender wells. They retain all the other luxury features of Street Rods.) Pro-Street Rods (kirendeltsége utcai rodding featuring enyhén szabott szedán és kupé modellek egyike, amely általában nem társult a forró rodding szörnyeteg, amelyek a motorok és óriási hátsó sárvédő gumik belsejében a kutak. Fenntartják az összes többi luxus jellemzőit Street Rods. )
  • Billet Rods (street rods noted by many items being machined from Billet aluminum), Kvartély Rudak (utcai rúd által feltárt sok elem a megmunkálandó Kvartély alumínium),
  • Traditional Rods (those that built according to a particular point in time and stick to those build techniques and materials), Hagyományos botok (amik szerint épült egy adott időpontban, és tartsa be azokat építeni technikák és anyagok),
  • Rat rods (those that are pieced together to look like old time jalopies, although some times they require more work than a show rod), and Patkány rúd (azok, amelyek összerakta, hogy néz ki, mint a régi időben jalopies, bár néha több munkát igényelnek, mint egy show-rúd), és
  • Show Rods (Hot Rods created to compete in National Car Shows such as AMBR (America's Most Beautiful Roadster), and the Detroit Autorama). Show botok (Hot Rods létre, hogy versenyezzenek Nemzeti Autóbemutatók mint AMBR (America's Most Beautiful Roadster), és a Detroit Autorama).

There are hundreds of local car clubs supporting the hot rod/street rod community. Több száz helyi autós klubok támogatása hot rod / utca rod közösség. The National Street Rod Association (NSRA) is the largest club in the world and sponsors many local events including the Street Rod Nationals which serve as a showplaces for the majority of the hot-rodding and street-rodding world to display their cars and to find nearly any part needed to complete them. A Nemzeti Street Rod Association (NSRA) a legnagyobb klub a világon, és a szponzorokat, sok helyi események, beleértve a Street Rod állampolgárai, amely szolgálhat showplaces a többség a meleg rodding és street-rodding Világ megjelenítésére autóikat és találni szinte minden részének, amelyet azok kitöltését. Collectively they are all referred to as Hot Rods. Együttesen mindnyájan nevezik Hot Rods.

[ edit ] Debates within the car community [Szerkesztés] Viták az autó közösség

Hot rods are part of American culture, although there is growing controversy within the automotive hobby over an increasing trend towards the acquisition and irreversible modification of surviving historic - some even very rare - vehicles rather than the traditional hot rodding concept of the salvage and remanufacture of reusable junked parts. Hot Rods részét képezik az amerikai kultúra, noha egyre több a vita, az autóipar egyre inkább hobbi mint tendencia megszerzésének és visszafordíthatatlan módosításával fennmaradt történelmi - néhány még a nagyon ritka - olyan járművek, sokkal inkább, mint a hagyományos forró rodding fogalma megmentéséért és a remanufacture junked újrahasznosítható alkatrészeket.

[ edit ] New "retro Inspired" steel bodies [Szerkesztés] Új "retro ihlette" acél szervek

As the supply of original steel bodies dwindles to nothing, those who reject fiberglass replicas can buy new reproduction bodies. Mivel a kínálat az eredeti acél szervek dwindles, hogy semmit, akik elutasítják az üvegszálas replikák is megvásárolható az új reprodukciós szerveket. They are not actual antiques, but often are superior in some aspects such as build quality to original hot rod bodies. Ezek nem valódi antik tárgyak, de gyakran jobbak bizonyos szempontból, mint a gyártási minőséget az eredeti hot rod szerveket. The best bodies can command a price of US $10,000 or more. A legjobb irányító szervek áron US $ 10,000 vagy több.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

tgqfwblysthr

(inxwbs, 2018.08.21 14:56)

[url=http://camadian-pharmacya.com]buy viagra[/url]
cheapest viagra online paypal http://canadian-pharmacya.com

zyomvqx

(kekvxg, 2018.08.15 21:24)

<a href=http://canada-pharmaci.com>buy cialis canada</a>
cialis ordering online http://canada-pharmaci.com

sitdcd

(cslght, 2018.08.15 02:44)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>cheap viagra online</a>
online female viagra in india http://canadian-pharmacyon.com

yznvbr

(jkourx, 2018.08.11 23:05)

cialis coupon online http://cialisn.com
[url=http://cialisn.com]cialis online no prescription[/url]

Come by economical vardenfil no medicine

(FamesNum, 2018.08.05 08:55)

vendita levitra generico
[url=http://levitragls.com]levitra for sale
[/url] is levitra the same as indian acapalis
<a href="http://levitragls.com">levitra 20mg
</a> - levitra experiences
ed treatments for men

Purchase reasonable tabs without remedy

(Jalondat, 2018.08.04 20:38)

canadian pharmacy levitra professional view unanswered posts
[url=http://levitragtr.com]levitra 20 mg cost per pill
[/url] levitra acid
<a href="http://levitragtr.com">levitra 20mg
</a> - levitra 20mg dosage sort by
levitra buy display posts from previous

iqsayjlbrzxv

(udwhnv, 2018.07.29 07:40)

<a href=http://canadian-pharman.com>viagra store us</a>
number of viagra prescriptions http://canadian-pharman.com

Best workshop body work in Manhattan

(EROIminuig, 2018.07.24 17:54)

Visitors to workshop can find many questionnaires girl of any age and nationality performing erotic massage in the city NJ.

Girls are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Women perform body to body a massage that will produce a Strong gender a vivid impression.
Prices for japanese massage depends on qualification Women and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Girls are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.


Our Spa NJ. - [url=https://intimate-grooming-trimming.massage-nyc.com/]trimming massage[/url]

Important question

(DoveGax, 2018.07.18 05:51)

So you! need something super new? Take a look at this page. Only there the choice of slaves for every will and completely free! They are good slaves, they will and want implement everything you command !
http://gov.shortcm.li/kings1#N26

rskfeg

(jcwypc, 2018.07.17 06:24)

<a href=http://canadian-pharman.com>viagra for sale in usa</a>
ordering viagra online reviews http://canadian-pharman.com

pzklpjn

(rbtgtl, 2018.07.09 05:22)

<a href=http://canada-pharmaci.com>buy cialis online reviews</a>
buy cialis 40 mg http://canada-pharmaci.com

qjrawr

(bchiii, 2018.07.07 01:31)

[url=http://levitranew.com]canadian levitra online[/url]
levitra 10 mg opinioni
levitra orodispersible kaufen http://levitranew.com

voxgtr

(mtflnk, 2018.07.06 23:18)

[url=http://canadian-viagracy.com]viagra pill[/url]
side effects of viagra http://canadian-viagracy.com

hzoedw

(zboygt, 2018.07.06 01:29)

[url=http://canadian-pharmasy.com]buy brand cialis online[/url]
order cialis online canadian pharmacy http://canadian-pharmasy.com

rtydhi

(tsntnz, 2018.07.05 01:56)

[url=http://cialisn.com]cialis coupons[/url]
cialis daily http://cialisn.com

glcusl

(qnetuf, 2018.07.02 17:05)

[url=http://propecial.com]where to buy propecia online forums[/url]
reducing propecia dosage http://propecial.com

buy cialis no prescription

(myfwsx, 2018.07.02 09:55)

[url=http://canadian-pharmasy.com]cialis coupon[/url]
where to buy cialis online http://canadian-pharmasy.com

xbmhhb

(svpfgg, 2018.07.01 05:42)

[url=http://canadian-pharman.com]viagra to buy[/url]
buy viagra online in usa
viagra australia online paypal http://canadian-pharman.com

Производственная СВ компания "Триада" предлагает

(ThurmanRef, 2018.06.26 07:10)

Производствосветодиодных электронных табло, бегущих строк, табло для АЗС

ekfbuf

(qxtfxm, 2018.06.22 00:33)

[url=http://levitranew.com]best place to buy levitra online[/url]
acquistare cialis viagra levitra
levitra 121 http://levitranew.com